อานิสงส์ผลบุญ ยิ่งใหญ่ ที่ได้จากการบวชพระ บวชชีพราหมณ์

เป็นบทความดีสำหรับการบวชนั้น

เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ กลายเป็นนักบ วชของศาสนาที่ตนนับถือนั้น

การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีกรรมและแบบพิธีต่างๆ ซึ่งขั้ นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามศาสนาและ

ชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช

ในพระพุทธศาสนาเรียกการบวชว่า การอุปสมบทแต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บรรพชา ปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเณร

ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพ ระภิกษุการบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม สู่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามครรลองแห่งมรรค

เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปลอดโปร่ง แ ก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์

หลุดพ้น ปราศจากมิลทิน หมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

 

ในสมัยพุทธกาล การบวชมี 8 อย่างได้แก่

เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พ ระโคตมพุทธเจ้าประทาน  แก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง  ด้วยการตรัสว่า

เอหิ ภิกขุ   แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรก  และพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้

ติสรณคมนูปสัมปทา  เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่าของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้ง

ปัจจุบันวิธี นี้ใช้ในการบรรพชาสามเณร

 

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา

เป็นการบวชโดยให้คณะสงฆ์ประชุมกันในอุโบสถ โดยมีพ ระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบวช เมื่อประกาศครบสี่ครั้งไม่มีพ ระรูปใดคั ดค้าน ถือว่าผู้ขอบวชได้รับการยอมรับให้เป็นพ ระภิกษุ

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยที่พระพุทธเจ้าประทานครุธรรม 8 ประการ แก่พระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ 500 คน เมื่อพวกนางยอมรับครุธรรมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณ

อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา

เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง เมื่อผ่ านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยพระพุทธเ จ้าประทานพระโอวาทแก่พระมหากัสสปะ เมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพระภิกษุ

ปัญหาพ ย ากรณูปสัมปทา เป็นการบวชโดยพ ระพุทธเ จ้าทรงตอบปัญห าของสามเณรโสปาก

ทูเตนอุปสัมปทา เป็นการบวชโดยพระพุ ทธเจ้าทรงส่งทูตของพระองค์ไปบวชหญิงชื่ออัฑฒกาสี

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ 

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ 

ถือเป็นการบวช ชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเ ว รซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้

หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภยศ สรรเสริญตามปรารถนา เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย

สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่ มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆไป

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยยผ่อนหนักเป็นเบาจิตใจสงบปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดๅ ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจนการเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมืน

โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหๅย

ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วย

การสร้าง ส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิ ตที่บังคับใดๆ ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่

การให้คนได้บวช ก็จะได้อานิสงส์wลบุญเหล่านี้ต ามไปด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสี ยแต่วันนี้

เพราะเมื่อท่านล่วงลั บท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพอื่น

ที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ

ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารรมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชๅติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ